Share on Facebook
+1
Share on LinkedIn
Share on Twitter
 
תוצאות בחירות 2013 הסופיות

מחיר הדלק יעלה מחר בחצות הלילה שבין 

יום חמישי לשישי, ויעמוד על 7.95 שקל 

לליטר בנזין 95 אוקטן בתחנה בשירות 

עצמי - עליה של %1.53, או  כ-12

אגורות, לעומת החודש הקודם.

עמלת התדלוק על ידי עובד תחנת התדלוק 

תישאר ללא שינוי - 18 אגורות לליטר.

המחיר לליטר בנזין 95 אוקטן בתחנה 

בשירות עצמי באילת יעמוד על 6.79 ש"ח 

לליטר, עלייה של 9 אגורות מהחודש 

הקודם )עלייה של %1.34(. עמלת התדלוק 

באילת תעמוד על 15 אגורות לליטר, ללא 

שינוי מהחודש הקודם.

מחיר הדלק מתעדכן מדי ראשון בחודש 

בהתאם לנוסחה קבועה של משרד 

האנרגיה והמים, ונגזר משינויים במחיר 

הנפט בעולם ומהשינויים בשער הדולר. 

הנוסחה מבוססת על ממוצע של מחירי 

הבנזין באירופה בימים האחרונים של כל 

חודש. העלאה מתרחשת למרות פיחות בשערו של הדולר לעומת השקל.

מותגים
הצג רק מוצרים עם
משלוח חינם מחו"ל
0
או עלות משלוח עד
$ / £ / €